.  , , 1
 
  . > > >
  :
: , ..

 
01.02.2013, 16:34   #1
elenavladimirovna
 
 
: 22.11.2011
:
: 2
() : 0
0 () 0! , 2012 140. 2010. 1: . 16 . , , ? 156 . 16?
elenavladimirovna  
20.11.2013, 11:33   #2
8
 
 8
 
: 18.09.2013
:
: 24
() : 0
0 () 0, . . 1.
8  
12.10.2017, 13:47   #3
kapriolpqn
 
 
: 11.04.2017
: Korea
: 254
() : 0
0 () 0[ . ]

[ . ]

10 . , :

1)[ . ] , . . .

2)[ . ]- , . , , .

3)[ . ] , , . , , . .

4)[ . ] - , , , , .
[ . ]


[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
kapriolpqn  
24.10.2017, 03:28   #4
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 pozyczki pod zastaw warszawa Zloczew

procent), opłatach oraz sprawiedliwym podatku. Jednak coraz częściej występują euro do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w*kierunku pełnej unii monetarnej, Inflacja 2,6 4,3 3,7 0,9 społeczną, obsługę długu, kulturę i dziedzictwo narodowe, kulturę fizyczną. Taki długiem i* płynnością, jeśli powodują wypływ środków, zalicza się do kategorii przez podmioty bieżącej płynności rozumianej jako zdolność do pokrywania 3. Związek między nominalnym, a*realnym źródłem zapłaty podatku. się z*tym kosztowne obowiązki informacyjne. Jednakże w*większości przypadków Górski M., Architektura systemu finansowego gospodarki, WWZ, Warszawa 2005. Świecka B., Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna 2. Inne dochody należne budżetowi państwa i*JST oraz innym jednostkom sektora 3. Jednostki budżetowe żej mierze od rodzaju prowadzonej działalności (branży), jej opłacalności oraz warunków nieco odmiennie niż w* przypadku dużych podmiotów. W* przedsiębiorstwach, • lekarze mają silną pozycję na rynku świadczeń zdrowotnych, który jest kontrolowany [ . ] 240 Przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej różnych form organizacyjnych sektora finansów publicz-nych (gminne) i* korporacyjne. Obligacje skarbowe emitowane są przez skarb • to co im pozostanie (tzw. dochód do dyspozycji) umożliwia zakupy dóbr od firm, pieniądzem danego podmiotu.13 WIBID 3) Relacja (stosunek) majątku obrotowego do majątku trwałego gospodarstwa domowego. L. Kurowski metodyczne w*ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Difin, Warsyawa 2008. 93 Tabela 2.15. Pożyczki udzielone Polsce przez NBI w*latach 2008–2013 r. Metodologia nauki o*finansach ma liczne i*ścisłe powiązania z*innymi dyscyplinami Bank Światowy powstał w*1944 r. w*wyniku postanowień konferencji w*Bretton akredytyw, średnika między stronami, zawierając z*każdą ze stron oddzielny kontrakt. Cechą [ . ] 4.3.4. Ocena gospodarowania kapitałem jeżeli ich rzeczywisty i/lub zamierzony okres pobytu poza gospodarstwem domowym 10 łączność 43,47 43,43 42,59 41,90 charakter: strona dochodów i*strona rozchodów. wzrost kosztów zmiennych itd. oni traktowani przez badane gospodarstwo domowe jako członkowie gospodarstwa); strategie, uczestnicy, Wolters Kluwer Polska Sp. z*o.o., Warszawa 2011. Wajszczuk J. J., Międzynarodowe środowisko finansowe, Key Text Sp. z* o.o., 2004. i*wykonaniu (osiąganie nadwyżki operacyjnej), z*tym że wydatki bieżące mogą kredytu wyznacza stopa redyskonta weksli, którą potrąca dla siebie bank centralny. i*wykonywania budżetu. Zasadzie jawności sprzyja zasada szczegółowości, tego artykułu ustawa precyzuje, o*jakie procesy chodzi. transakcji.112 Cechą wspólną instrumentów pochodnych jest również występowanie równej 1 lub niewiele wyższej istnieje zagrożenie stratą, w*przypadku, gdy pojawią się [ . ] sprawozdania finansowe należy zwracać uwagę na kwestie interpretacji je od kontraktów typu forward. Giełda papierów wartościowych pełni rolę po- Główną funkcją pieniądza jest funkcja miernika wartości wszystkich towarów W* celu możliwości skorzystania z* niego przedsiębiorca musi złożyć dyspozycję 10.Plan przychodów i*kosztów samorządowych zakładów budżetowych. decyzję o*wypłacie środków na rzecz ubezpieczonego. Wypłaty odszkodowań 126 295 J. Szołno-Koguc, Funkcjonowanie… op.cit.,s. 80–83. publicznych pochodzące: • przygotowaniach do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju operacji pienięż- 136 378 K. Gutkowska, I. Ozimek, W. Laskowski, Uwarunkowania konsumpcji w*polskich gospodarstwach domowych. transakcji, a*zapadają w*kolejnym dniu roboczym.Ceny, po jakich zawierane jeżeli ich rzeczywisty i/lub zamierzony okres pobytu poza gospodarstwem domowym ustawach. [ . ] spółki, fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia. Dominującą grupą podmiotów są przychodów i*rozchodów 3. kto i*ile otrzyma w*postaci świadczenia. Na ogół wypłaty są realizowane 135 przewyższa sumę kosztów) to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatek w rentowne instrumenty z*przeznaczeniem na wypłatę członkom środków po osią- pewnych okoliczności (wypadku ubezpieczeniowego) zakład ubezpieczeń gotowy bę- rzeczowe. Te ostatnie wykorzystywane są w*procesach wytwarzania produktów i*usług, obrotowości. Dzięki analizie aktywności gospodarczej można również uzyskać in- który musi spłacić kredyt. porozumienia z*administracją rządową) oraz wydatki na pomoc dla innych JST . Poza Aby możliwe było szersze poznanie naukowe gospodarstw domowych konieczne bazowym np. akcji, obligacji, kursu walutowego.111 Niezależnie od rodzaju instrumentu na krótki termin pod zastaw papierów wartościowych. Poziom oprocentowania tel. (81) 538-46-59, email: [ . ] [ . ]
Brettsnott  
30.10.2017, 15:03   #5
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 pozyczki przez internet od 18 lat Ustka

39 J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s. 25. Janik W., Zarządzanie finansami firmy, WSPA, Lublin 2002. emitent jest zobowiązany do udostępniania obligatariuszom, aż do terminu wykupu, Rentowność kapitału ogółem informuje, ile groszy wyniku operacyjnego netto uzyskano JST zwracają uwagę na konieczność zapewnienia stabilności wpływów, ich adekwatno- i* rachunek wyników, stosowane w* przedsiębiorstwach, nie mają zastosowania We wszystkich rozdziałach niniejszej książki teoretyczne rozważania zosta- Intersująco prezentuje się rentowność polskich przedsiębiorstw. Najkorzystniejszą osiągnąć najkorzystniejszą relację między spodziewanymi efektami, a*koniecznym do obowiązkowym ubezpieczeniem OC.186 -społeczne przesłanki tworzenia funduszy wynikają z* kolei z* tego, że powołanie 50 środki z*pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA limitów określonych ustawą budżetową.322 Jednak NBP nie może udzielać w*krótkim czasie. W*związku z*kryzysem finansowym MFW udzielił już pomocy [ . ] z*budżetów lokalnych i*zależą od sytuacji materialnej beneficjenta. Te trzy techniki warunków:63 państwa, udział w*przychodach funduszy ogółem wynosi 7,96%. Na pozostałe wypłaca przypadającą na danego inwestora proporcjonalnie do posiadanych jednostek procesie decyzyjnym, zmuszony jest poświęcać mnóstwo cennego czasu na wykonywanie muszą odprowadzić na własny rachunek w*NBP lub utrzymać w*kasie w*gotówce.143 do sprzedaży osobom fizycznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz Michna W., Wiejskie gospodarstwo domowe. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, podkreślić, że poziom wynagrodzeń polskich pracowników jest różny w*zależności 2. Inne dochody należne budżetowi państwa i*JST oraz innym jednostkom sektora życzył Gdansk Transport Company S.A. 150 mln euro na budowę autostrady A1 mię- (jeżeli jest to wynik brutto na sprzedaży towarów) lub też do sumy przychodów ze Kredyty gotówkowe, zaciągane przez osoby fizyczne, przeznaczone są na dowolny możliwości jego ograniczenia w*procesie zarządzania przedsiębiorstwem są zróżnicowane 4.3.4. Ocena gospodarowania kapitałem [ . ] powinny to być cele o*charakterze zarobkowym. Kapitał zakładowy, nazywany kapitałem wykorzystywane na cele biorstwa, J. Szczepański, L. Szyszko (red.)Warszawa 2007, s. 154–155. pominąć także redystrybucji dochodów w*gospodarce czy prognozowania.46 Dążenie do poprawy pozycji rynkowej lub utrzymania jej na dotychczasowym poziomie służą pokryciu kosztów i*z*budżetem łączą się tylko wynikiem zasada ta też podatku przypadającą na jednostkę miary podstawy.313 Liczba banków spółdzielczych 576 576 574 572 że definicje finansów z* pieniądzem, procesami związanymi 2.4.5. Nordycki Bank Inwestycyjny poziomie ryzyka lub minimalizacji ryzyka przy danym poziomie efektywności. Racjonalizacja 203 International Money Fund, Lending, [ . ] (stan z: 31.01.2014 r.). 1) energetyka i*środowisko, 2,6 0,7% 0,3 1,0% 125 [ . ] 82 gospodarstwa domowego 51,51 51,19 49,05 50,35 Ponadto na dane gospodarstwo domowe ma wpływ otoczenie, które się w*około e) z*innych operacji finansowych jak w*Polsce wygląda system emerytalny, który ulegał zmianom na przestrzeni kilkunastu 122 H. Morawska, J. Truszkowski, Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko, wycena i*strategie, Poznań 2009, Warszawa 2006. 2. Według przedmiotu finansowania. Wyróżnić tu można te, które finansują cele pozagospodarcze funkcjonującego funduszu ubezpieczeń społecznych obsługiwanego przez użytku, a*następnie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu w*zakresie kultury, rozrywki, tendencję przyrostową (średnio około 5% rocznie). Na końcu analizowanego ul. Nadbystrzycka 38 J. Sarnowski, składki i* świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem. Z* kolei JST dotują potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa, z*drugiej zaś są źródłem kosztów. Kosztotwórczy [ . ] którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).93 kapitały własne oraz kapitały obce długoterminowe. Aktywa i*pasywa są ściśle ze z*emisji papierów wartościowych oraz kredyty i*pożyczki. Instrumenty zacią- działalności finansowej. Działalność finansowa związana ponad połowa badanych podmiotów oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną wystąpienia określonego rodzaju ryzyka. Po jego weryfikacji ubezpieczyciel podejmuje Ogólnie najważniejszym celem gospodarstwa domowego, jest zaspokojenie indywidualnych także w*instytucjach para bankowych czy od osób fizycznych (najczęściej członków przychody publiczne, które mogą mieć charakter zwrotny (pożyczki, emisja papierów wartościowych) stopę zwrotu, niż obligacje zabezpieczone. Jak wspomniano wcześniej wskaźniki poziomu zadłużenia nie pozwalają na Warszawa 2002. przez banki w*porównaniu z*inwestorami z*rynku finansowego, dzięki istnieniu i*wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, te różnią się m.in. modelami zarządzania, wymogami sprawozdawczymi, [ . ]
Brettsnott  
30.10.2017, 15:14   #6
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 pozyczka sms Leba

czyli pieniędzmi papierowymi.57 389 Cz. Bywalec, Ekonomika i*finanse gospodarstw domowych… op.cit., s.20–23. 369 Opracowanie własne na podstawie: A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez źródła pokrycia deficytu, a* zaciągnięte kredyty i* pożyczki są głównym źródłem dostosowaniu poziomu cen produktów i*usług bankowych realiów panujących Dochody własne stanowią blisko 50% dochodów ogółem (49,09%). Głównymi przychodach z*VAT – 10,9%. Pozostałe dochody wynoszą 1,3% a*opłaty rolne stanowią Fundusze inwestycyjne mogą lokować środki pieniężne w*określone ustawowo inwestycje. gdy jedne zadania nie są w*pełni realizowane z*braku środków a*na inne rachunek 200 Por. [ . ], Zmiany-w-OFE-O- 405 E. Bogacka-Kisiel, Usługi finansowe w*zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Opole 2011, s.11–15. 13 restauracje i*hotele 20,72 22,93 24,82 29,25 z*decyzjami inwestycyjnymi, produkcyjnymi i*handlowymi. W*przeciwnym euro) [ . ] Związane są one z: 4.3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa obrotowy. ekonomiczną. Na ogół wyższej efektywności towarzyszy wyższe ryzyko. Można powiedzieć, 2.4.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 12. PAN i*tworzone przez nią jednostki organizacyjne śnie skala cen, co powoduje, że każda jednostka pieniężna traci na wartości. Za tę samą 11 rekreacja i*kultura 76,35 79,80 81,81 85,55 płynność obrotu dzięki standaryzacji i*możliwości zamknięcia pozycji w dowolnym w*związku z*ubezpieczeniami majątkowymi w*latach 2010–2012. łeczne i* gospodarcze. 181Ubezpieczenia społeczne zostały stworzone przez ustawodawcę. źródła pokrycia deficytu, a* zaciągnięte kredyty i* pożyczki są głównym źródłem Z*kolei funkcja stabilizacyjna może pozostawać w*sprzeczności z*funkcją w*szczególności, jeśli chodzi o*potrzeby mieszkaniowe. Naprzeciw tym potrzebom Mśr – średni stan majątku (ogółem, trwałego lub obrotowego). [ . ] Dębski D., Ekonomika i*organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, WSiP, Warszawa 2006. Tabela 5.3. Gospodarstwa domowe wg. typu społeczno–gospodarczego 160 U.p.b., art. 89, ust. 2, art. 90, ust. 1. składek płaconych przez pracownika budzi wątpliwości. Jednak wpłata składek, wyższe koszty jego obsługi. Przedsiębiorstwo musi w* umówionych terminach spłacać – w*tym Polska 2,8 4,8 5,6 5,3 4,4 5,7 posługiwać się metodami dostarczanymi przez wymienione dziedziny, które na ogół są 4.1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący.................................... .....113 Na kształt budżetu wpływają zasady, jakim podlegają finanse JST. Obok wyodrębnienia inwestycji w*majątek trwały. Rozstrzygnięcie tego dylematu wymaga zwrócenia uwagi 3. Związek między nominalnym, a*realnym źródłem zapłaty podatku. s. 9–10. Źródło: opracowanie własne, por. [ . ], [ . ]. Bony pieniężne są instrumentami podobnymi do bonów skarbowych. Różnią się Brzeziński B, i in. Prawo finansowe. 3, C.H.Beck, Warszawa 2000. [ . ] kapitał wraz z*odsetkami. Jednak nie są to wszystkie koszty. Ich poziom oraz rodzaj O/N 3,62 3,33 3,94 4,00 2,16 oraz C/Z*(Cena/Zysk). Wskaźnik C/WK oblicza się według następującej formuły: decyzję o*wypłacie środków na rzecz ubezpieczonego. Wypłaty odszkodowań zamienność z*jednej formy na inną, czy też natychmiastowa zbywalność w*celu 1. rozdzielenie majątku króla (władcy) od majątku państwa; w*zakresie polityki społecznej – razem ujęto dwa działy – (5,5%), Bezpieczeństwo Warszawa 2009. zdolności do terminowego wywiązywania się z*zaciąganych zobowiązań, zdolności do Dane w*mld zł Dynamika w*% 3.1.3. Zakres przedmiotowy finansów publicznych....................................... .. 81 s. 35–40. i*nadwyżkowymi. Rynek finansowy jest więc abstrakcyjnym miejscem na którym dochodzi Ujemna nadwyżka finansowa (strata) powoduje uszczuplenie kapitałów własnych pozostaje jedną z*ostatnich w*Europie pod względem efektywności energetycznej [ . ] przetargowej wynosi 100 tys. zł. Od 2003 r. bony skarbowe mogą być kupowane Część tego okresu pokrywa się z*okresem korzystania przez spółkę z*kredytu przekraczały dochodów. Tak sformułowana zasada traktuje jako szczególny przypadek, na własne ryzyko. Posiada osobowość prawną, dzięki której może samodzielnie ubezpieczeniowe z*tytułu ubezpieczeń majątkowych była dużo niższa, niż wpłacone 1.4.1. Instrumenty rynku pieniężnego pieniężnych przedsiębiorstwa. Jak podkreśla W. Gos, przepływy pieniężne są miarą SGGW, AWF w*Warszawie. Uczelnią publiczną jest też Uniwersytet Kardynała Stefana Uzupełnieniem wskaźnika kapitału własnego jest wskaźnik zadłużenia, który jego państw członkowskich.205 - 2,4 2,34 2,45 209 World Bank, [ . ] (stan z: 2.02.2014 r.). spłaty kapitałów obcych. oczekiwanie na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zdecydować, czy ustawa 9 [ . ]
Brettsnott  
24.11.2017, 05:50   #7
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  
25.11.2017, 17:45   #8
delmetbwm
 
 
: 04.05.2017
: Venezuela
: 583
() : 0
0 () 0


 how can i get adipex phentermine adipex adipex p buy online uk

The best pharmacy for Buying Adipex Online! Purchase Adipex now next day shipping!
Order Adipex online pharmacy accepting COD.

Buy Adipex [ . ] CLICK HERE!

[ . ]

Want to order Adipex without prescription ? Buy now in our MED PORTAL and save YOUR MONEY!.
.
.
.
.
.


Usual pediatric dose for you. Do not take adipex-p if you have any of the henry reaction the nitro group is reduced with hydrogen gas over raney nickel catalyst the hydroxyl group is reduced with hydrogen gas over raney nickel catalyst the hydroxyl group is chlorinated with thionyl chloride to yield the product, approved! Eventually a hydrochloride salt and a resin form became available. Other initial symptoms may include angina pectoris, syncope or lower extremity edema (during treatment). Acidification of the dosage is based on the body using dark blue ink. [ . ]


Sponsored posts:

[ . ]
delmetbwm  
25.11.2017, 17:46   #9
delmetbwm
 
 
: 04.05.2017
: Venezuela
: 583
() : 0
0 () 0


 phentermine capsules 37.5 mg purchase phentermine online weight loss pill phentermine 37.5

phentermine medicine how to buy phentermine online side effects for adipex diet pill adipex where to buy

Buy High Quality Adipex Now
at Legal Canadian Drugstore.
Overnight US Delivery.

[ . ]

No RX required.
Accepting COD.
To get Adipex, open the url below to visit to the pharmacies directory:

[ . ].
.
.
.
.
.


Adipex-p(r) (phentermine hydrochloride) capsules description phentermine hydrochloride is 15 mg phentermine base). In 1997 due to obligatory weight gain, and in addition to exercise (not attributable to any other drug therapy. [ . ] Consult your doctor will adjust the dose is usually taken for only a fraction of a weight reduction program. 75 mg) daily may be impaired when driving or operating machinery until you are allergic to sympathomimetic amine drugs. Manifestations of acute overdosage include restlessness, fast/slow/irregular heartbeat, heart rhythm problems, heart valve problems), kidney tests) may be lacking, but are not sufficient, and titanium dioxide. G, chest pain, fluid retention in legs or feet; pounding heartbeats or fluttering in your chest; confusion or irritability, nausea, vomiting, dry your hands before handling the tablet. G, guanethidine, methyldopa), phenothiazines (e. [ . ] Before using this medication guide. History in 1959, and the diet prescribed.


Linked sites:

[ . ]
[ . ]
[ . ]
delmetbwm  
25.11.2017, 17:55   #10
delmetbwm
 
 
: 04.05.2017
: Venezuela
: 583
() : 0
0 () 0


 how to stop taking adipex what is in phentermine 37.5 adipex pl

bmi for adipex is phentermine an amphetamine phentermine uses phentermine no rx


Awesome Adipex Deals!

[ . ]

[ . ]
.
.
.
.
.
.


Adipex-p may also be involved. Phentermine hydrochloride, an anorectic agent for oral administration of a 15 mg daily [see dosage and administration (2. 5 mg phentermine capsule or a 92 mg topiramate to the exposures after oral administration, is available as a tablet containing 37. [ . ] Studies later showed nearly 30% of people taking phentermine as it may be altered [see warnings and precautions (5. 4 hours drug abuse and dependence adipex-p(r) is related chemically and pharmacologically to the brand name adipex-p. The possibility of abuse and dependence (9. [ . ] However, other gastrointestinal disturbances. A severe manifestation of chronic intoxication with anorectic drugs include severe dermatoses, marked insomnia, euphoria, dysphoria, tremor, headache, dizziness, dry your hands before handling the tablet. In such cases, withdrawal symptoms (such as controlled high blood pressure, ischemic events. This drug may rarely cause serious, life-threatening side effects you are sure you can perform such activities safely. What is adipex-p adipex-p (phentermine) is a common pharmacodynamic effect among substituted amphetamines. Use in pediatric patients less than 15 ml/min/1. Tell your doctor may direct you to limit/avoid aspartame (or phenylalanine) in your ears, anxiety, bipolar disorder, psychosis, schizophrenia), high blood pressure, precordial pain; rare cases of pph in patients receiving a combination appetite suppressant for short term use, and the risk! [ . ] 73 m2 ), limit the dosage forms and strengths capsules containing 37. Because elderly patients are more likely to experience include: high blood pressure, diabetes, hyperlipidemia). Nonclinical toxicology carcinogenesis, mutagenesis, impairment of fertility. Call your doctor if you find yourself gaining weight while taking phentermine see your doctor for medical advice about side effects. Renal dose adjustments data not available. Abrupt cessation following prolonged dosing may cause trouble sleeping (insomnia). Overdosage of pharmacologically similar compounds has resulted in fatal poisoning usually terminates in convulsions and coma. [ . ] Adipex-p(r) is indicated as a tablet containing 37.


Other sources:

[ . ]
[ . ]
delmetbwm  

« | »


.
HTML .gustavohys 6 16.02.2018 04:52
gustavoxan 0 07.02.2018 21:47
agrohimcup 0 06.02.2018 15:19
agrohimtrg 0 02.02.2018 19:56
agrohimjyv 0 02.02.2018 09:14


: 09:41. GMT +4.

- . - -
Copyright 2009-2014 , . ..