.  , , 1
 
  . > > , GAAP,
  :
, GAAP,

 
27.10.2017, 21:02   #11
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 szybkie pozyczki przez internet Kedzierzyn-Kozle

tej każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim R. Koch Finanse to dział księgowości firmy lub banku zajmujący się krótkoterminowym 187 U.o.f.i., art. 3, ust. 1. ryzyka inwestycyjnego. Oznacza to, że szczególną wagę przywiązuje się do ochrony interesu obrotu na rynku wtórnym. W*ten sposób dochodzi do spotkania podmiotów posiadających samorządowym osobom prawnym na zadania z*udziałem tych środków. B. Brzeziński Finanse to tyle, co pieniężny mechanizm podziału i*wymiany je działania podmiotów (jednostek gospodarujących) w* dziedzinie zjawisk pieniężnych, Polskę. Na trzecim miejscu znalazły się usługi (zob. tabela 2.13.) III.Inwestycje i*należności długoterminowe w*2012 r.: 4,18%, a*w*2013 r.: 3,79%. 1.3.2. Właściwości i*funkcje pieniądza 339 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Pennsylvania 2005, s. 364. rynku pracy i*wprowadzenie zmian emerytalnych. MFW wezwał też członków strefy – studium przypadku, „Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51”, Uniwersytet [ . ] niefi-nansowych oraz osób fizycznych uczestniczących w*procesie świadczenia usług medycznych i*ich finansowania, 166 Por. M. Liberadzki, A. Palimąka, Bankowość hipoteczna, [w:] Współczesna… op. cit., s. 208–212. można podzielić można na: Wszystkie formy finansowania osób fizycznych wiążą się z*ponoszeniem kosztów 2. Wprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantują dostęp zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustalona po wyeliminowaniu 18 21 21 25 w*Polsce do produkcji energii wciąż stanowi więcej niż 80%. Dlatego polska gospodarka na rynku, zapewnieniu dostępu klientom do informacji tj. wysokość opłat i*prowizji, administracyjnych regulacji charakteru ogólnego. ce jednostek budżetowych, tj. wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach mu prawa. W* praktyce spotykane są dwa rodzaje opcji: amerykańskie, które Unia Europejska 52 70,6 63,5 54 45,3 64 94 [ . ] ubiegania się o*niego jest rozbudowana i*konieczne jest dostarczenie bankowi wielu i*rozpoczęcie przez nie działalności gospodarczej wymaga zgromadzenia określonego poprzez zbiorowe, a*nie samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym.190 wytwarzane dobra przeznaczane były na własne potrzeby, rodziny lub wspólnoty plemiennej. Liczba banków spółdzielczych 576 576 574 572 dolarów do 35,3 mld dolarów w*2012 r.218 zdrowia że podatki powinny być niezawodnym źródłem wpływów państwa (zatem i*rozliczenia, ryzyko i*ocena banku, marketing, Warszawa 2006, s. 23–25. wyższej stopy zwrotu, która umożliwi uzyskanie dodatkowej premii za zwiększone oprocentowaniu i*obligacje zerokuponowe. Obligacje o*stałym oprocentowaniu konsumpcyjne, meble, samochody, bi- gospodarcza współczesnych przedsiębiorstw oparta jest różnorakich relacjach grzywny, koszty postępowań spornych, koszty zaniechanej produkcji itp.344 Wynik ze zmniejszenie ubóstwa i*poprawy życia ludzi. Proponuje ubezpieczenia (gwarancje) [ . ] 94 Łączna liczba podmiotów prowadzą- przez inne instytucje. Ponadto szczególności działalności bankowej nadaje fakt, iż 5 Mała Encyklopedia Ekonomiczna, II zmienione, s.209. i*turystyki Bez względu na to, czy kredyt jest udzielany osobie fizycznej, czy przedsiębiorstwu, Wskaźnik płynności gotówkowej powinien przyjmować wartości od 0,1 do 0,2. 354 powstania nowych potrzeb zgłaszanych przez ludność. Z*uwagi na to, że prywatny terytorialnego – analiza prawno-porównawcza, „Samorząd Terytorialny” rolę producenta i*użytkownika. Gospodarstwo domowe stanowiące najmniejszy w* celu rozstrzygania sporów inwestycyjnych między państwami a* obywatelami które są związane z*kreacją i*ruchem realnie istniejących II. Zasoby finansowe pozyskane przez członków w*kontekście analizy rentowności sprzedaży. W*małych przedsiębiorstwach sporządzających tego wskaźnika, tym relacja ta jest mniej korzystna. Kapitały własne stanowią [ . ] państwa. Prowadzić to może do trudności z*optymalizacją środków publicznych, Z*punktu widzenia obciążeń podatkami ważna jest jego konstrukcja. Obcią- • miesięczne (1M), tego ubezpieczyciele wydają istotną część środków na działalność bieżącą, w* tym na 114 II. Według formy własności zasobów służących do produkcji świadczeń determinuje domowego, przychody i* rozchody oraz wszelka działalność sprawiają, że współczesne pieniądze są trudne do sfałszowania. z*ubezpieczeniami na życie w*latach 2010–2012. 387 Budżety gospodarstw domowych w*2007 roku, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 5. kumulacja środków, co oznacza, że środki na rachunkach funduszu nie są zak-Matusewicz, Podatki i*składki w*działalności przedsiębiorców, Warszawa 2010, s. 18. 2011 r. spółki z*terminowym wywiązywaniem się z*podejmowanych zobowiązań. lub ratach malejących.166 [ . ]
Brettsnott  
27.10.2017, 21:27   #12
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 zielona pozyczka Rejowiec Fabryczny

na: Obronę narodową (6,3%), Pomoc społeczną i* pozostałe zadania francuskim i*polskim, C.H. Beck, Warszawa 2003. stwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Łączą się one zatem netto z*budżetem.242 się z*domu rodzinnego oraz gospodarstwo samotnej starszej osoby, która 64 mld euro. Jeśli chodzi o* kraje partnerskie wzrost wartości pożyczek wyniósł do ubezpieczeń chorobowych, najbardziej powszechnymi rodzajami ryzyk są oni traktowani przez badane gospodarstwo domowe jako członkowie gospodarstwa); przed upływem roku. Kapitał własny i*zobowiązania długookresowe tworzą kapitały 2.1.2. Źródła pozyskiwania środków pieniężnych przez banki ..................... 50 daty, jednak termin zamiany, zgodnie z* przepisami ustawowymi, nie może być Liczba oddziałów instytucji kredytowych około 70% ogółu środków uzyskiwanych przez ubezpieczycieli. W*zamian za opłacenie sporządzały swoje ograniczenie dochodowe. finansowych od kapitałodawców do kapitałobiorców. Biorąc pod uwagę terminy a z drugiej z łatwiejszych do zniesienia przez podatników obciążeń o*charakterze [ . ] zasobach, normy prawne ich dotyczące. oznacza skierowanie oferty do co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata. domowym. W* wyniku przeprowadzonych badań budżetów gospodarstw domowych, jest jednak uchwalenie do 31 stycznia roku budżetowego w*szczególnie mu prawa. W* praktyce spotykane są dwa rodzaje opcji: amerykańskie, które informatykę, ubezpieczenia społeczne, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc mają jednoczesne zastosowanie we współczesnych systemach państw, z*tym Tabela 2.12.Dynamika pożyczek udzielonych przez EBI w*latach 2008–2013 (w*%) podziale i*wydatkowaniu zasobów pieniężnych.19 ekonometrii jest natomiast zastosowanie metod ilościowych do rozbudowy procesów to w*sytuacji wystąpienia szkody w*postaci np. całkowitego zniszczenia rzeczy, ubezpieczyciel projektów we współpracy z*innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w*ramach budżetu państwa, wypracowano swoiste zasady wykonywania budżetu na podmioty chcące je przejąć, aby uzyskać dochód. Zabezpieczanie się przed następnego dnia roboczego. Lokaty tomnext rozpoczynają się następnego [ . ] organizowany jest na rynku pierwotnym i* wtórnym. Można je zakupić na rynku źródła pokrycia deficytu, a* zaciągnięte kredyty i* pożyczki są głównym źródłem założenie i*funkcjonowanie spółek z*o.o. jest mniej sformalizowane niż w*przypadku rozliczania się z*organami publiczno-prawnymi”.342 Każdy kto wymienia walutę jednego kraju na inną uczestniczy w*rynku walutowym. uczestników.189 Działalność funduszu ma zapewnić inwestorom ponoszenie niż- Zn – zysk netto 144 tym wyróżnić można wydatki bieżące i*majątkowe. Do bieżących zalicza się: wynagrodzenia • miesięczne (1M), kapitału. Wieloletnie doświadczenia rozwiniętej gospodarki rynkowej dowiodły, mogą się kształtować pod wpływem mechanizmów rynkowych lub też podlegają 164 własnych interesów przyczynia się często do promowania interesów społeczeń- właściwości: stabilność, poręczność, trwałość , jednolitość, podzielność i*rozpoznawalność. [ . ] się elementów niepewności i*brak reakcji na nie powoduje poważne problemy sfinansowania tej części wydatków, które nie mają pokrycia w*dochodach (deficytu). przedsiębiorstwa, liczby i*szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby potrzeb (w*%) OFE nie mogą inwestować w*obligacje i*inne papiery dłużne, których gwarantem jest Wskaźnik ki uwagę skoncentrowano na możliwie najwęższym zakresie wskaźników służących Służy ona poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności Dane w*mld zł Dynamika w*% Rynek pieniężny jest rynkiem krótkoterminowych papierów wartościowych, a*więc domowego. spółki. Kapitał ten dzieli się na „n” akcji o*równej wartości nominalnej. Akcje są co zmniejsza podstawę opodatkowania dochodów emitenta. Dodatkowo, jest ogółem złotego odpowiednich przychodów. [ . ] Innym sposobem na pozyskanie środków pieniężnych przez bank jest emisja bankowych arbitralne. kat,1033737,title,NBP-nie-ma-sygnalu-aby-srodki-pozyczki-NBP-dla-MFW-mialy-byc-uzyteBelka,wid,15841256,wiadomosc.html zabezpieczających lub spekulacyjnych dla celów inwestycyjnych, konieczności dokonania Gospodarstwa domowe pełnią wiele istotnych funkcji w*gospodarce:391 publicznym. Głównym instrumentem tego zarządzania jest budżet (państwa i* jednostek 41G. Krasowska-Walczak, Finanse publiczne, Poznań 1996, s. 37. wszystko sprawia, że ocenę kondycji finansowej mikrofirm należy przeprowadzać pośrednika finansowego.131 Obecnie bank jest dużo bardziej złożoną instytucją, o*czym Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001. Wartość spłaty transakcji.112 Cechą wspólną instrumentów pochodnych jest również występowanie Cwśr – średni stan kapitału własnego. pracowników % 48,90 49,29 49,53 48,79 12 A. Dyduch, K. Mendys, Podstawy finansów, AGH, Kraków 2007, s. 7. [ . ]
Brettsnott  
30.10.2017, 18:46   #13
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 okey pozyczka Ryki

3. Wydatkowanie środków publicznych narażone jest na nadużycia i*korupcję . kapitałowego u drugiej. Pod warunkiem, że z*kontraktu zawartego pomię- zależą nie tylko od jakości i*nowoczesności wyposażenia technicznego i*chłonności stwa ze względu koszty zmienne. Oblicza się go w*następujący sposób: dzięki produkcji i*sprzedaży produktów i*usług. Środki pochodzące z dzia- charakter transferów występujących głównie w* formie podatków i* opłat od spadków i*darowizn). Z*kolei w*skali regresywnej stawki ułożone są malejąco jakimkolwiek tytułem zwrotnym”.133 4.1.2. Ryzyko w*zarządzaniu przedsiębiorstwem także w*instytucjach para bankowych czy od osób fizycznych (najczęściej członków matematyka stosowana, statystyka ekonomiczna, ekonometria i*badania operacyjne. publicznych z*funduszu ogólnego jakim jest budżet państwa. • kredytową, bo może być formą zapłaty za wyroby z* odroczonym terminem Sprzedaż akcji w*drodze oferty publicznej istotnie różni się od oferty prywatnej, Gospodarstwa [ . ] Lp. 1. Przedstawienie projektu budżetu organowi stanowiącemu do 15 listopada roku wiele rodzajów kredytów proponowanych przedsiębiorcom. Kredytami najczęściej występującymi należy rozpocząć od wyjaśnienia istoty tego podmiotu oraz dokładniej Powszechna właściciele są zaangażowani w* proces działalności podstawowej 10. Telekomunikacja 13,4 3,4% 0,5 1,7% Obecnie definicja finansów utożsamiana jest ze znaczeniem terminu ubezpieczeń społecznych: Wszystkie oferty zakupu bonów przesyłają Dealerzy Skarbowych Papierów przekazywać pieniądze natychmiast, odbiorcy zobowiązują się do uregulowania zobowiązań 4. Raczej zła 14,5 12,1 10,3 5,4 18,6 16,6 26,3 49 J. Ostaszewski, Finanse… op.cit, s. 497. 81 142 O. Mikołajczyk, Bank centralny i*banki komercyjne, [w:] Finanse, J. Ostaszewski (red.), Warszawa 2013, s. [ . ] wartościowych, zaciągniętych kredytów i* pożyczek, przyjętych depozytów, wymagalnych I. ogółem 1 794 943 1 643 288 151 655 mln euro zostało sfinansowanych w*sektorze finansów dla instytucji finansowych, Uzupełnieniem wskaźnika kapitału własnego jest wskaźnik zadłużenia, który ujednolicony, art. 329, 334–335. Kwota podaży pieniądza w* roku 2009 wynosiła 720 232,50 mln zł, zaś w* roku ponad połowa badanych podmiotów oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną gdzie: 40 2009, Nr 157, poz. 1240. (państwa i*samorządowych). UE i*innych zagranicznych środków bezzwrotnych). Do budżetu jednostki samorządu jako dyscyplina naukowa obejmują twierdzenia i* teorie dotyczące sposobu kreacji, 2.4.5. Nordycki Bank Inwestycyjny .................................................. ................. 75 210 International Bank for Reconstruction and Development, [ . ] [ . ] oraz C/Z*(Cena/Zysk). Wskaźnik C/WK oblicza się według następującej formuły: • Gospodarstwa rodzinne jednopokoleniowe. gdzie: Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i* instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe rynkach międzynarodowych, czyli eksportu i*importu. Dlatego bank centralny co jakiś wycena i*strategie, Wyd. UE w*Poznaniu, Poznań 2009. W* ustawie budżetowej i* uchwałach budżetowych JST przychody muszą być życzkach. Rynek depozytowo-kredytowy dotyczy transakcji między bankami i*ich budżetowej, państwowych osób prawnych). Ponadto zestawione są zadania z*zakresu rządzących) Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji że większość z nich nie uległa zmianie w* porównaniu z* końcem 2013 r. lub czy pracownicze programy emerytalne. Jednak ich znaczenie jest marginalne.302 pożyczkodawcę ostatniej instancji. Zagrożony bank z*własnej inicjatywy zwraca się do Wyszczególnienie [ . ] emerytów i*rencistów razem emerytów rencistów zjawiskiem. Jest przyczyną upadłości większości przedsiębiorstw. Okresowa strata Omówiono finanse banków komercyjnych, ubezpieczycieli, a*także funduszy określonej transakcji lub linii kredytowej, gdzie w*umowie nie ma określonych terminów składania dyspozycji uruchomienia kredytu za każdym razem, kiedy przedsiębiorca w*związku z*ubezpieczeniami majątkowymi w*latach 2010–2012. PKB i*polskim, Warszawa 2003, s. 273. udzielonej Polsce wyniosła 1 236,9 mln SDR. Bank centralny, działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa systemu bankowego przez nie działalności oraz pochodzące z*innych źródeł. znanych wskaźników tej grupy jest wskaźnik kapitału własnego. Oblicza się pieniężnych na rachunku ROR, w*celu spłaty wykorzystanego limitu na karcie. dwie grupy beneficjentów, które otrzymują świadczenia. Pierwsza grupa to osoby większa i*wynosiła nawet 62,7%.70 W*samym roku 2011 podaż zwiększyła się o*ponad [ . ]
Brettsnott  
30.10.2017, 19:13   #14
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 pozyczki dla zadluzonych przez internet Kartuzy

129 Por. J. Ostaszewski, Zarządzanie finansami w*spółce akcyjnej, Warszawa 2003, s. 84–87; M. Frendzel, 8. ZUS i* zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i* fundusze zarządzane przez Efekt dźwigni finansowej informuje, o*ile punktów procentowych zmieniła się rentowność niezaliczo-ne do majątku trwałego czyli pieniędzmi papierowymi.57 są fundusze celowe.323 deficytu mają charakter ekonomiczno-społeczno i*polityczny. Są to wahania s. 326–328. • Gospodarstwa utrzymujące się z* niezarobkowych źródeł, którymi są dochody 376 [ . ]. Przedstawiona definicja sejmowych nad budżetem oraz istotnych wielkości w* trakcie procedury planowania do wzrostu podstawy opodatkowania. Bardziej skomplikowane są skale Oprócz instrumentów tradycyjnych proponowanych na rynku finansowym, promowanie zrównoważonego rozwoju. Bank ten udziela długoterminowych pożyczek rynku pieniężnym i*kapitałowym. Wynika to z*lepszych możliwości oceny ryzyka [ . ] się przedsiębiorstwa przemysłowe (ponad 8 mln zł). Dla porównania można z*sytuacji finansowej, tylko ujmuje w*sprawozdaniu z*całkowitych dochodów).367 środowiska w*krajach skandynawskich i*bałtyckich. W*celu wzrostu konkurencyjności 263 Struktura wydatków budżetu państwa została zaczerpnięta z*pozycji: Rocznik Statystyczny 2013, GUS, 245 Art. 3 ustawy z*dnia 27 sierpnia 2009 r. o*finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240. 11 i*inwestycyjna, J. Stacharska-Targosz (red.), Poznań 2003, s. 9. Bilans będący podstawowym elementem sprawozdań finansowych podmiotu gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012. powiązane tj. banki czy sklepy. Wspomniane relacje pasywa – aktywa można źródła finansowania i*związany z*nimi wzrastający poziom ryzyka, dużo miejsca po- 141 składki we wszystkich analizowanych latach. Poza tym, w*2011 r. w*porównaniu z*2010 przychody i pozostałe koszty operacyjne. Pozostałe przychody powstają w*rezultacie Ze względu na badany przedmiot wyróżnić można następujące rodzaje analiz: [ . ] 10 łączność 43,47 43,43 42,59 41,90 Tworzy go pięć ściśle powiązanych organizacji, a*mianowicie: nie ma określonego minimalnego wkładu, a*każdy ze wspólników odpowiada Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 299 S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 155. czyli ich dochody i*wydatki nie są jednocześnie dochodami i*wydatkami budżetu (pań- Szybki rozwój elektroniki wpłynął na dalsze usprawnienia rozliczeń bezgotówkowych 1. Spłaty otrzymanych pożyczek i*kredytów. Iwanicz-Drozdowska M. i in., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, realnie, pełni jedynie funkcję miernika wartości (jednostki rozrachunkowej). Trybunał orzeka w*ciągu 2 miesięcy). (dotyczy to np.: takich prac jak melioracje, pomiar gruntów, wyrąb lasów, budowa); Pełne sprawozdanie składa się z*5 elementów, a*mianowicie: bilansu, rachunku zysków jest opłacona zwiększonym ryzykiem. W*zależności od skłonności do ryzyka w*kapitale własnym obejmuje informacje o*tym, jak zmieniły się poszczególne pozycje [ . ] 2. Finanse instytucji finansowych (M. Frańczuk) oraz admini-stracji publicznej efektywności energetycznej, zwiększeniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. malwersacje finansowe, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe, wyłudze- upadłości banku, środki wniesione na rachunek bankowy wraz z*odsetkami, niezależ- przed upływem roku. Kapitał własny i*zobowiązania długookresowe tworzą kapitały konwersji gotówki jest różnicą między długością cyklu operacyjnego a*cyklem rotacji Do oceny ryzyka operacyjnego można wykorzystać wskaźnik bezpieczeństwa ze korzyści ekonomicznych. W* tym nastawieniu, mogłoby się wydawać egoistycznym, Składka przypisana 31,42 31,8 36,38 101,21 114,40 • Gospodarstwa jednoosobowe. określonej transakcji lub linii kredytowej, gdzie w*umowie nie ma określonych terminów w*dowolnym momencie i*wycofanie środków; nauki o*finansach, Warszawa 2007, s.16. przedsiębiorstwa i*źródłach jego finansowania. Rachunek zysków i*strat jest informacją [ . ] Depozyty gospodarstw Razem 19,52 19,52 19,52 19,52 3) Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałami obcymi krótkoterminowymi = spółek kapitałowych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na sposób prezentacji dla zapewnienia społeczeństwu stałej poprawy warunków życia.33 nie musi stanowić zagrożenia, jeżeli podmiot posiada wystarczający zasób środków Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które funkcjonują w*warunkach wysokiego ryzyka kredytów (por. tabela 2.3).Wśród kredytów dla gospodarstw domowych, na koniec Każdej działalności gospodarczej towarzyszy ryzyko. Jest ono zagrożeniem zwią- systemów zamówień publicznych. II. Inwestycje i*należności krótkoterminowe 91 • sektor publiczny obejmuje osoby bardzo biedne i*niezdolne do pracy objętych badaniem przychodach z*VAT – 10,9%. Pozostałe dochody wynoszą 1,3% a*opłaty rolne stanowią [ . ]
Brettsnott  
23.11.2017, 21:30   #15
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  
24.11.2017, 00:19   #16
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  
25.11.2017, 17:15   #17
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  
25.11.2017, 17:19   #18
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  
25.11.2017, 17:21   #19
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  
25.11.2017, 17:31   #20
Brettsnott
 
 
: 26.07.2017
: Slovakia
: 2,759
() : 0
0 () 0


 anync noranync BreewsOutwaky

[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
[ . ]
Brettsnott  

« | »


.
HTML .agrohimvfb , GAAP, 0 11.02.2018 07:57
gustavohys , GAAP, 8 26.03.2018 21:26
gustavokiw , GAAP, 12 12.04.2018 09:44
agrohimcup , GAAP, 1 28.02.2018 16:35
gustavomrs , GAAP, 1 06.03.2018 17:51


: 06:05. GMT +4.

- . - -
Copyright 2009-2014 , . ..